Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Lygiavamzdžio šautuvo prišaudymas

Parašė:
2004.07.02 00:00

   

Medžiotojas, įsigijęs medžioklinį šautuvą,visiškai neturi duomenų apie šio šautuvo šūvio kokybę ir parametrus. Jeigu įsigyjamas naujasšautuvas, tai jo techniniame pase yra gamyklinio prišaudymo duomenys. Tačiau juos reikia vertintilabai skeptiškai. Jeigu įsigyjamas naudotas šautuvas, išvis nėra jokių duomenų. Todėl,norint žinoti savo šautuvo galimybes, nereikia gailėti laiko ir jį tinkamai prišaudyti.Prišaudydami turime du tikslus. Pirma – išbandyti šautuvą. Įsitikinama, kaip veikia visišautuvo mechanizmai, kaip šautuvas tinka šauliui, kokie taikymosi niuansai. Tam reikaluinaudojami standartiniai šoviniai. Naujam šautuvui naudojami šoviniai, nurodyti šautuvotechniniame pase. Jei medžiotojas šovinius užtaiso pats, reikia vadovautis pase nurodytaisduomenimis. Jei šautuvas nenaujas, tai užtaisant reikėtų vadovautis rekomendacijomis, kuriospublikuotos šio žurnalo pirmame numeryje (Nr.1(95), 2001), straipsnyje ,,Lygiavamzdžio šautuvošūvio kokybė”. Jei pirminis šautuvo prišaudymas sėkmingas, šaulys patenkintas savo šautuvomechanizmų veikimu, reikia pereiti prie antrojo prišaudymo etapo.

Antrojo etapo tikslas – išbandyti šautuvą konkrečioms medžioklėms tinkančiaisšoviniais. Paprastai šaudoma į taikinius su žvėrių ar paukščių siluetais atitinkamųdiametrų šratais. Šratus galima parinkti pagal 1 lentelę.

Šaudoma norint įsitikinti, kokiu tankumu skrieja šratai artimose ir tolimose distancijose,koks reikalingas šūvis – su didesne sklaida, tolygiu šratų išsibarstymu ar labai glaustas iraštrus šūvis su maksimaliu šratų sutankėjimu centre. Šiame etape šaudoma iš įvairiųatstumų - nuo 15 iki 50 m. Jei prišaudymo rezultatai medžiotojo netenkina, reikia keistišovinių užtaisymo proporcijas. Reikia atsiminti, kad keičiant parako užtaiso ir šratųsvorius, galima padidinti ar sumažinti šūvio glaustumą ir aštrumą. Esant tam pačiam parakoužtaiso svoriui, didinant šratų užtaiso svorį, šūvio glaustumas didėja, aštrumas mažėja,ir atvirkščiai. Esant vienodam šratų užtaiso svoriui, didinant parako užtaiso svorį,glaustumas mažėja, aštrumas didėja, ir atvirkščiai. Tai iliustruotina šiais pavyzdžiais:

Imame 2,2 g parako ,,Sokol” 12 kalibro šautuvui. Šratų užtaiso svoris gramais

24; 26; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36.

Didėjant šratų užtaiso svoriui, šūvio glaustumas didėja.

Didėjant šratų užtaiso svoriui, šūvio aštrumas mažėja.

Imame 35 g parako 12 kalibro šautuvui. Parako užtaiso svoris gramais

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5.

Didėjant parako užtaiso svoriui, šūvio aštrumas didėja.

Didėjant parako užtaiso svoriui, šūvio glaustumas mažėja.

Todėl norint ,,rasti” konkrečiam šautuvui tinkantį šovinį, reikia gerokai,,pažaisti” su užtaisų svoriais.

Norint gauti išsamius prišaudymo rezultatus, geriausia naudoti šimtadalį taikinį. Jįsukūrė ir patentavo rusų ginklininkas A. A. Zernovas (2 pav.).

2 pav. Šimtadalis taikinys

Taikinys sudarytas iš penkių koncentrinių apskritimo zonų (A, B, C, D, E), padalintų į100 laukelių. Centrinis taikinio apskritimas – 50 mm. Apskritimų skersmenys: a – 150 mm, B –300 mm, C – 450 mm, D – 600 mm, E – 750 mm. Praktiškiausia tokį taikinį nusibraižyti antpermatomo plastiko. Tokiu atveju šaudoma į lygaus popieriaus lapą, kurio centre nupieštas 50 mmskersmens apskritimas. Vertinant šaudymo rezultatą, permatomas taikinys dedamas centru ant šratųspiečiaus tankiausios vietos ir suskaičiuojamas šratų skaičius, patekęs į 750 mm skersmensratą, taip pat šratų skaičius, patekęs į žiedą A ir žiedą E. Suskaičiuojama ir į kieklaukelių pateko bent po vieną šratą. Visi rezultatai surašomi į taikinio lapą. Taip patsurašomi šovinio užtaisymo duomenys ir iš kurio šautuvo vamzdžio šauta.

Galima naudoti ir paprastesnį – 16 dalių taikinį. Jame gali būti nupieštas paukščio aržvėries siluetas (3 pav.). Prišaudoma iš 35 m atstumo.

3 pav. Šešiolikos dalių taikinys (a) ir toks pat taikinys su kiškio siluetu (b)

Prišaudę įvairiais šoviniais taikinius galime suskaičiuoti rezultatus. Apskaičiuojamakeletas šūvio parametrų.

Šratų spiečiaus glaustumas – tai procentinis santykis šratų, kurie pateko į 750 mmskersmens apskritimą, su visu kiekiu šratų, buvusių užtaise. Šratų skaičių užtaise galimarasti pagal 2 lentelę.

Gautas rezultatas palyginamas su normatyvais. Normaliu glaustumu laikoma: vilindriniamsvamzdžiams – 25%, pagerintas cilindras (susiaurėjimas 0,1 mm) – 30%, ketvirtis čoko (0,25 mm)– 55%, pusė čoko (0,45 mm) – 60%, trys ketvirčiai čoko (0,65 mm) – 70%, pilnas čokas (9,9mm) – 75%. Reikėtų pabrėžti, kad daugumoje medžioklių nereikalingas didelis šūvioglaustumas.

Šūvio aštrumas – šrato sugebėjimas prasiskverbti į audinius, jo pramušamoji galia –priklauso nuo šrato svorio ir jo greičio susitinkant su taikiniu. Kadangi šratų greitįnustatyti sunku, paprastai šūvio aštrumas nustatomas pagal tai, kiek šratas prasiskverbia įsausą eglės ar pušies lentą. Normalus šūvio aštrumas – kai 2,5 mm diametro šratas,šaunant iš 35 m atstumo, į lentą įsiskverbia tris savo diametrus. Reikia žinoti, kad šratų,esančių spiečiaus centre, energija didesnė nei periferinių. Šratų energiją įvairiu atstumugalime sužinoti iš 3 lentelės.

Šūvio tikslumas nustatomas pagal tai, kaip šratų spiečiaus centras sutampa su taikymosivieta. Šratų spiečiaus centras randamas šimtadaliu taikiniu uždengiant tankiausią šratųspiečiaus dalį. Taikymosi vieta su šratų spiečiaus centru gali nesutapti ne daugiau kaip 75 mm.Šaunant iš dvivamzdžio šautuvo kairiojo ir dešiniojo vamzdžių, pataikymų centrai vienas nuokito neturi būti toliau kaip 120 mm. Leistinas šratų spiečiaus paaukštinimas nuo taikymosivietos iki 100-150 mm. Tai laikoma labai gera šautuvo ypatybe.

Šratų spiečiaus išbarstymo lygumas – šautuvo ypatybė tolygiai paskleisti šratųspiečių po visą taikinio plotą. Tai nustatoma pagal tai, į kiek šimtadalio taikinio laukeliųpakliuvo bent po vieną šratą. Jeigu į šimtadalio taikinio 80-90 laukelių pataikė bent povieną šratą – išbarstymo tolygumas geras. Blogai, jei yra nepažeisti bent keli gretimilaukeliai.

Šratų skaičiaus sutankėjimas centre – atvirkščias dydis šratų išbarstymo tolygumui.Kuo daugiau šratų patenka į centrinę taikinio dalį, tuo didesnis sutankėjimas centre.Sutankėjimo laipsnis apskaičiuojamas pagal formulę:

Sc=Ax2,45/E;

Sc – sutankėjimo laipsnis;

A – šratų, patekusių į ratą A, skaičius;

E – šratų, patekusių į žiedą E, skaičius;

2,45 – pataisos koeficientas, parodantis, kiek žiedo E plotas didesnis už rato A plotą.

Įvairiems vamzdžių susiaurėjimams nustatytas atitinkamas sutankėjimo laipsnis: cilindrui– 1, silpnam čokui – 1,5, vidutiniam čokui – 2,0, stipriam čokui – 3,0, labai stipriamčokui – 3,5.

Šūvių parametrų pastovumas nustatomas palyginus kelių šūvių rezultatus. Kelių šūviųglaustumas, aštrumas, išbarstymo tolygumas neturi skirtis daugiau kaip 25%.

Lygiavamzdį šautuvą reikia prišaudyti ir kulkomis, nors vis dar daug medžiotojų stambiuskanopinius žvėris šaudo lygiavamzdžiais šautuvais. Prišaudant kulkomis, šaudoma iš 50 matstumo į taikinį, kurio centre yra 150 mm juodas apskritimas. Nustatomas kulkų išbarstymodiametras. Jeigu visos kulkos patenka į 100 mm apskritimą – puiku, į 150 mm – labai gerai, į200 mm – gerai, į 250-300 mm – patenkinamai. Randamas ir taikymosi vietos bei pataikymoskirtumas. Jis neturi būti didesnis kaip 75 mm.

Išbandant savo šautuvą ir nuolat jį prišaudant šoviniais, skirtais įvairiomsmedžioklėms su įvairiais užtaisais, visus duomenis reikia užsirašyti į žurnalą. Per keletąmetų medžiotojas turės visus savo šautuvo šūvio kokybės duomenis ir vėliau sutaupys dauglaiko ir pinigų. Žinodamas savo šautuvo galimybes, medžiotojas medžioklėje jaučiasi daugtvirčiau, pagerėja šaudymo rezultatai. Gerai prišaudytas šautuvas niekuomet neapvils savošeimininko. O ir medžioklė su tokiu šautuvu tampa tikru malonumu.


Techniniai duomenys
1 lentelė. Rekomenduojami šratų dydžiai įvairioms žvėrių ir paukščių rūšims
Žvėris,paukštisŠratų Nr.Šūvio atstumas, m
Lapė0-250
Kiškis0-145
Žąsis1-245
Fazanas4-640
Didžioji antis 4-635
Tetervinas6-735
Slanka7-930
Kryklė7-930
Perkūno oželis 9-1025
Putpelė9-1025
Stendo lėkštelė6-730
2 lentelė. Šratų skaičius užtaise (šratų užtaisas/skersmuo)
-1,7mm2,0mm2,2mm2,4mm2,5mm2,7mm3,0mm3,2mm3,5mm3,7mm4,0mm4,2mm
8g2791711201008765504032---
15g523321255188163122947460---
19g6224022852392071541199475---
24g83651536030226119515110995786655
25g87153637531427220415712499806756
26g906557390327282212164128103836958
27g941579405339293220170133107867260
28g976600420352304228176138111907462
29g1010621435365315236182143115937765
30g1045643450377326244189148119968067
31g1080664465390337252195153123998269
32g11156864804023482602011581271028571
33g11507074954153582692081631311068874
34g11857295104273692772141681351099076
35g12207505254403802852201731391129378
36g12547715404533912932261781431159680
40g139485760050343432525119815812810689
52g18121114780653565423327256206166139116
3 lentelė. Šrato greitis ir smūgio energija įvairiu atstumu nuo šautuvo vamzdžio galo
Atstumas iki vamzdžio galo, mgreitis, m/s (2,5 mm šratas0,094 g/vnt)smūgio energija, J (2,5 mm šratas 0,094 g/vnt)greitis, m/s (3,0 mm šratas 0,157 g/vnt.)smūgio energija, J (3,0 mm šratas 0,157 g/vnt. )greitis, m/s (3,5 mm šratas 0,250 g/vnt.)smūgio energija, J (3,5 mm šratas 0,250 g/vnt.)
040077400128400205
536263366107370175
103245033288340148
152904030172312125
202613327461286105
25235272495026389
30214222294224375
35196182123622766
40182161973121157
45175141852719951
50160121742418845

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.