Karinių naujienų svetainė Ginklai.net

Paieška


Grįžti

Kokią kulką pasirinkti?

Parašė:
2003.12.09 00:00

   

Vis daugiau Lietuvos medžiotojų įsigyjagraižtvavamzdžius šautuvus. Tai labai gerai! Niekaip negaliu sutikti su tais, kurie tvirtina, kadnaudodami tobulus medžioklinius ginklus ir šaudmenis, mes savo medžioklės plotuose išnaikinsimežvėris. Labai sėkmingai tą galima padaryti ir paprastais lygiavamzdžiais ar net ir be jų.Niekas nesuskaičiavo, kiek gyvūnų išnaikinama kilpomis. Progresas yra neišvengiamas. Aš tikiu,kad neilgai trukus medžioklės taisyklėse turėtų atsirasti punktas, kuris reglamentuotųkanopinių žvėrių medžioklę tik graižtvavamzdžiais medžiokliniais ginklais. Labaisumažėtų sužeistų, bet nesurastų žvėrių.

Mūsų ginklų parduotuvėse yra didelis graižtvavamzdžių medžioklinių ginklųpasirinkimas. Jie labai skiriasi savo paskirtimi, kaina, panaudojimu šoviniu. Tačiau dabarnorėčiau panagrinėti šiek tiek kitokią temą, kuri, kaip parodė ilgametė praktika, yraaktuali tiems medžiotojams, kurie jau turi medžioklinius graižtvavamzdžius ginklus. Glaustaiišdėsčius tai būtų taip, kaip medžiotojui, turinčiam graižtvavamzdį šautuvą, kuriamnaudojami atitinkamo tipo šaudmenys, parinkti šovinio kulkos svorį, norint sėkmingai sumedžiotivienos ar kitos rūšies žvėrį. Čia medžiotojui kyla labai daug neaiškumų. Pavyzdžiui, labaipopuliaraus medžioklinio graižtvinio šovinio 30-06 Springfield gamintojai juos gamina su 24įvairių tipų kulkomis. Kiekvieno tipo kulkos gaminamos keleto skirtingų svorių. Taip pat yra irsu kitais mūsų krašte įprastais graižtvavamzdžių šautuvų šoviniais, kaip 308 Winchester7x65R, 8x57R, 7x57R ir pan. Nesigilindami į graižtvavamzdžių šautuvų šovinių kulkų tipus,kalbėsime apie kulkos svorį, jos greitį ir medžiojamo žvėries kūno svorį. Kaip žinome, topaties tipo šovinyje panaudojus lengvą kulką, jos greitis gana didelis, panaudojus sunkią -greitis esti daug mažesnis.

Lengvos ir sunkios kulkos

Sunkios kulkos, atsimušusios į žvėries kūną, stipriai jį pažeidžia, ypač jeigu kulkapataiko į gyvybinius organus (širdį stambias kraujagysles, smegenis). Sužalojimai būna dardidesni, jeigu kulka pataiko į stambius kaulus (stuburą, mentę, galvą). Tačiau tokios kulkosefektyvumas mažas, jei ji pataiko į žvėries žarnyną ar plaučius. Lengvos kulkos, kuriųgreitis daug didesnis negu sunkių, atsimušusios į žvėries kūną sukelta vadinamąjįhidraulinį šoką, kuris pažeidžia visus organus. Tokių kulkų efektyvumas labai didelis, jeijos pataiko į kaulus, tačiau pataikius ir į žarnyną, kepenis, inkstus, žvėris paprastainukaunamas dėl minėto hidraulinio šoko. Lengvų kulkų, pataikiusių į plaučius, efektyvumasmažas. Plaučiuose esantis oras slopina hidraulinio šoko poveikį. Įdomų atsitikimą aprašoprancūzų žurnalas „Le Chasseur Francais". Straipsnio autorius, tykodamas stambaus šerno, savokarabiną užtaisė Winchester firmos gamybos šoviniu 30-06 Spr. su 14,3 g svorio „Silvertip"tipo kulka. Šios kulkos pradinis greitis 730 m/s. Tačiau šauti teko ne į stambų šerną, o į20-30 kg šemioką maždaug iš 15-20 m atstumo. Taikyta buvo į korpuso vidurį. Pagal visusšovinio ir šūvio duomenis šerniokas turėjo būti nukautas vietoje, o jo kulinarinio panaudojimogalimybės labai menkos. O iš tikrųjų įvyko visiškai kitaip: kulka, perskrodusi kūną,nepalietė jokių gyvybei svarbių organų ir nusinešė visą kaunamąją energiją. Šernas buvotik lengvai sužeistas. Medžiotojas jį persekiojo apie 2 km ir tik taką užvertęs medis padėjojį surasti ir pribaigti. Visiškai kitaip būtų buvę, jei šautuvas būtų užtaisytas šoviniusu lengva 8-9 g kulka. Dėl didelio tokios kulkos greičio ir hidraulinio šoko šernas būtųnukautas vietoje.

Kulkos greitis

Kyla klausimas, kokias kulkas laikyti „lengvomis ir greitomis", o kokias „sunkiomis irlėtomis"? Hidraulinis šokas, kurį sukelia lengva kulka, yra patiriamas tada, kai kulkos greitisprieš atsimušant į taikinį yra 800-850 m/s. Kolektyvinėse medžioklėse su varovais, tokįgreitį kulka privalėtų turėti maždaug 70 m atstumu nuo šaulio. Medžiojant tykojant tokįgreitį kulka privalėtų turėti maždaug 150 m atstumu nuo šaulio. Jeigu kulkos greitissusiduriant su taikiniu • yra apie 950 m/s, galimas ir kitoks - neigiamas efektas. Kulka,atsimušusi į žvėries kūną, labai smarkiai deformuojasi, praktiškai sutrupa į mažusgabalėlius, palieka kūne tik paviršutinę žaizdą ir nesukelia hidraulinio šoko. Apibendrinusbūtų galima pasakyti, kad medžiojant kolektyvinėje medžioklėje su varovais, naudotinos kulkos,kurių pradinis greitis 800-950 m/s, o tykojant - 900-1100 m/s. Medžiotojai, kurie noriau naudojasunkias kulkas, turėtų žinoti -jeigu kulkos greitis, pataikius į taikinį, yra mažesnis nei 600m/s, ji gali labai mažai deformuotis, nepriklausomai nuo tipo. Šūvio efektas bus tikrai mažas.Kolektyvinėse medžioklėse rekomenduotina šaudyti kulkomis, kurių pradinis greitis ne mažesnisnei 650 m/s, o tykojant - 750 m/s.

Kolektyvinės medžioklės varant ir medžioklės tykojant

Kokiomis kulkomis šaudyti - „lengvomis" ar „sunkiomis" - priklauso nuo sąlygų, žvėriessvorio ir atsparumo žaizdai.

Medžiojant stirnas tykojant 3,6 g kulka laikoma „lengva", o 8 g - „sunkia". Medžiojantstirnas varant, „lengva" kulka svers 6 g, o „sunki"-10 g. Medžiojant elnius ir šernustykojant, „lengva" kulka sveria 6,5 g, o „sunki" - 13 g Medžiojant varant „lengva" kulkasveria 9 g, o „sunki" - 18 g. Sunkiausia nuspręsti, kokias kulkas naudoti, kai medžioklėjevienu metu gali tekti šauti stirną, šerną, elnią. Tokiu atveju medžiojant su varovais,tinkamiausios „greitos" kulkos - 8-10 g, „lėtos" kulkos -12-16 g. Tuos pačius žvėrismedžiojant tykojant tinkamiausios „greitos" kulkos svers 6,5-9 g, o „lėtos" -11-13 g.Medžiotojams gali kilti noras naudoti vidutinio svorio ir vidutinio greičio kulkas. Tačiau yradaug faktų, kai kolektyvinėse medžioklėse su varovais, šaudant vidutinio svorio 11-11,5 gkulkomis 7x64, 7x65 R, labai daug žvėrių sužeidžiama, o medžiotojai nesugeba jų surasti iršie veltui gaišta. Medžiotojams gali kilti klausimas - o kodėl nešaudyti „sunkiomis irgreitomis" kulkomis? Tokiais šoviniais, kaip 8x68S, „300 Winchester Magnum", „300 WeatherbyMagnum"? Viskas išties būtų labai puiku, bet tik medžiojant suaugusius stambius šernus irelnius. Tokiais šoviniais medžioti jaunus čia paminėtus žvėris, o tuo labiau stirnas, tainetikslinga, nes žvėrys labai sužalojami ir maistui tampa nebetinkami. Todėl norom nenorom tenkarinktis, kada kokia kulka šauti. Panagrinėjus kitų šalių medžioklės specialistų nuomonesgalima konstatuoti, kad medžioklėse tykojant tikslinga naudoti šovinius 7x64,7x65R, 7x57R, .308Winchester, 30-06 Spr. su 10,5-11,5 g kulkomis. Kolektyvinėse varyminėse medžioklėse tikslinganaudoti šovinius 8x57JRS su 12-13 g „356 Winchester" arba 35 Whwlwn su 13-16,2 g, arba 9,3x62,9,3x74R su 15-16 g kulkomis. Tačiau reikėtų priminti, kad medžiokliniai ginklai, šaudant tokiotipo šoviniais, yra daug sunkesni, o ir atatranka gana skaudi. Nereikėtų pamiršti, kaddažniausiai šie ginklai būna su optiniais taikikliais. Esant didelei atatrankai, galimas skaudusoptinio taikiklio smūgis į antakį. O taip pasitaiko neretai.

Tokie būtų pamąstymai apie šią problemą. Norėtųsi sužinoti kitų medžioklėsspecialistų nuomonę ir diskusiją šia tema tęsti.

Komentarai


Komentarų nėra


Norėdami parašyti komentarą, jūs turite prisijungti.